<object id="mee6a"><small id="mee6a"></small></object>
<tr id="mee6a"></tr>
Các nhóm
Khuy?n m?i
Gi?i thi?u chung

Theo s? b??c ti?n c?a chính sách c?i cách m? c?a, và nh?n d?p ?i cùng v?i h?i ch? tri?n lãm ASEAN, Công ty H?u h?n th??ng m?i Shenghuide ?ã ???c thành l?p vào cu?i tháng 3 n?m 2006. Công ty n?m ? phía V?nh B?c B? phát tri?n kinh t? khu v?c, thành ph? Nam Ninh,n?m trong th? tr??ng v?t li?u thép Huqiuchengbei l?n nh?t ? thành ph? Nam Ninh Gu?ng Tây,bao g?m di?n tích kinh doanh 4000 mét vuông và v? trí chi?n l??c, thu?n ti?n giao thông, v?i m?t môi tr??ng t?t.

 

Công ty bán buôn các lo?i s?n ph?m nh? ?ng gang c?u Trung Qu?c,?ng thép xo?n Trung Qu?c, ?ng thép m? k?m Trung Qu?c,?ng ph?c h?p nh?a và thép Trung Qu?c, ?ng g?n sóng hai vách Trung Qu?c,?ng qu?n vách không Trung Qu?c, ?ng PVC, ?ng PPR, ?ng PE, thép t?m,thép hình vân vân… 
 
Thi?t th?c,Kính nghi?p,Ph?n ??u,Sáng t?o là tinh th?n doanh nghi?p c?a công ty, ph?n ch?n m?nh m?,tranh th? t?ng giây t?ng phút, trên m?t v?n ?? trên hoàn thành, bi?n chuy?n t?ng ngày c?ng là tác phong c?a công ty; Công ty nh?m vào t?nh Qu?ng Tây,V?nh B?c B? và ?ông Nam Á,m?c tiêu là t?o nên m?t xí nghi?p danh ti?ng và có uy tín nh?t. Chúng tôi chân thành cung c?p các s?n ph?m ch?t l??ng t?t và d?ch v? sau bán hàng cho khách hàng trong và ngoài n??c.
 
 
Chúng tôi là m?t trong nh?ng ??n v? thành viên c?a hi?p h?i ?ng gang c?u Trung Qu?c, chúng tôi r?t chân thành c?m ?n s? ch?m sóc và h? tr? c?a t?t c? các ngành, chân thành h?p tác lâu dài v?i b?n bè ? trong và ngoài n??c v?i nhau.

 

山东11选5现场